Ejtőernyős Bajtársainkért Alapítvány

Alapító Okirat
A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége - a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 4. törvény 74/A-F § alapján - határozatlan időre. ALAPÍTVÁNY létrehozását határozza el a következő feltételek szerint:
1. Alapító: Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége
2. Az Alapítvány neve: "Ejtőernyős Bajtársainkért" Alapítvány
3. Az Alapítvány székhelye: 1126 Budapest, Böszörményi út 21.
4. Az Alapítvány célja:
4.1. A Magyar Ejtőernyősök önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került tagjai és hozzátartozóik karitatív támogatása (segítése)
5. Célját az Alapítvány az alábbi tevékenységeken keresztül éri el:
részt vállal a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetségéhez tartozó azon személyek és hozzátartozóik anyagi segítésében, akik - önhibájukon kívül - az ejtőernyős feladatok teljesítése közben maradandó fogyatékosságot, vagy tartós egészségromlást szenvedtek; részt vállal a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége azon tagjainak az anyagi segítésében, akiknek szociális helyzete azt indokolttá teszi; anyagi támogatást biztosít a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége tagszervezeteinek a 4.1 pontban meghatározott célok valóra váltása érdekében.
6. Az Alapítvány induló vagyona 200.000 Ft, amelyből 50.000 Ft-ot az Alapítvány működésének megkezdése érdekében lehet felhasználni.
6.1. Az alapító vagyoni hozzájárulása 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint.
6.2 Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai és külföldi természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli adománnyal, vagy vagyon rendeléssel csatlakozhat.
7. Az Alapítvány szervezete
7.1 Az Alapítvány vagyonának kezelője és legfőbb döntést hozó szereve a Kuratórium.
7.2 A Kuratórium első ülésén - melyet az alapító hív össze - saját tagjai közül elnököt és titkárt választ.
8. A Kuratórium:
8.1 A Kuratórium biztosítja az Alapítványnak az Alapító okiratában, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerinti folyamatos működését, gondoskodik az Alapítvány vagyonának az Alapító okiratban rögzített céloknak megfelelő felhasználásáról.
8.2 A Kuratórium öt (5) tagból áll. A Kuratórium tagjait az alapító a Legfelső Bíróság KK.7. Számú állásfoglalásának figyelembevételével kéri fel, illetve bízza meg:
-Kuratóriumi tagok:
Csabai István
Fehér Valéria
Dr. Várady Géza nyá. alezredes
Varga Imre
Nagy Ferenc
-Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetségének elnökségéből, választmányából, a szövetség tagjaiból,
-az adományozók képviselőiből,
-valamint külső személyek közül.
8.3 A Kuratóriumba az új tag felvételét a Kuratórium javaslata alapján az alapító kéri fel és bízza meg.
8.4 A Kuratóriumi tagság határozatlan időre szól. A tagság megszűnik a tag saját kérelmére, illetve ha a Kuratórium tagját az alapító visszahívja.
8.5 A Kuratórium tagjai költségtérítésben részesülnek. Költségtérítés és díjazás illeti meg a Kuratórium eredményes működésének biztosítása céljából tevékenykedő személyeket, szakértőket.
9. A Kuratórium elnöke:
A Kuratórium elnöke irányítja az Alapítvány működését. Feladatait, tevékenységének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat állapítja meg.
Kuratórium elnöke: Csabai István 1039. Budapest, Bálint György u. 12. IX.27.
10. A Kuratórium titkára: Fehér Valéria 1039. Budapest, Hímző u. 1. IX. 50.
11. A Kuratórium működése;
11.1 A Kuratórium üléseit az elnök, tartós akadályoztatása esetén a titkár hívja össze, a napirend megjelölésével. A Kuratórium bármely tagjának írásos kérésére az ülést 30 napon belül össze kell hívni.
11.2 A Kuratórium határozatképes, ha ülésén tagjainak több mint fele jelen van.
11.3 A Kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább félévente egyszer tartja.
11.4 A Kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt. Az alapító okiratban meghatározott kérdésekben az elnök előterjesztésére a Kuratórium tagjai kétharmadának szavazatával határoz.
11.5 A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a.) az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározása, valamint módosítása az alapító véleményének figyelembe vételével;
b.) dötés rendelkezésre álló vagyon és annak hozadékainak felhasználásáról;
c.) az Alapítvány éves költségvetési tervének, éves mérlegének és beszámolójának elfogadása;
d.) döntés azokban a kérdésekben, amelyeket az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal.
12. Az Alapítvány gazdálkodása:
12.1 Az Alapítvány:
a.) az alapító vagyoni hozzájárulása, valamint az Alapítványhoz csatlakozók által befizetett támogatások meghatározott - elkülönített, fel nem használható - részének kamataiból;
b.) az alapítói célokban meghatározott feladatokra közvetlenül felhasználható pénzösszegekből;
c.) valamint eszközök, tárgyak és szolgáltatások biztosításával működik.
12.2 Az Alapítványhoz befizetett támogatásokat - ha arról a befizető másként nem rendelkezik - az alapítói célokban meghatározott feladatokra közvetlenül, illetve az alapítványi vagyon fel nem használható részének 50-50 %-os arányban lehet fordítani.
12.3 Az alapítótól származó bevételekről a 6.2 pont alapján származó bevételekről nyilvántartást kell vezetni.
12.4 Az Alapítvány az 5. pontban felsorol feladatokra elkülönített számlafejezeteket nyit és külön nyilvántartást vezet abból a célból, hogy kizárólagosan tett felajánlásokat hozzájárulásokat csak a megnevezett célokra lehessen fordítani.
12.5 Az Alapítvány nevében aláírásra az elnök jogosult. A bankszámláról való utalványozáshoz, készpénz felvételhez az elnök - vagy egy kijelölt kuratóriumi tag - és a titkár együttes aláírása szükséges. A banki aláírási joggal rendelkezők egyéb pénzügyekben ketten együtt írhatnak alá.
13. Az Alapítvány képviselete:
Az Alapítvány képviselője a Kuratórium elnöke, tartós akadályoztatása esetén a Kuratórium kijelölt tagja. A képviseletre vonatkozó részletes szabályokat a Szervezeti és Műküdési Szabályzat állapítja meg.
14. Beszámolás az Alapítvány működéséről: A Kuratórium működéséről évente köteles beszámolni az alapítónak. Az Alapítvány köteles a csatlakozókat rendszeresen tájékoztatni adományaik felhasználási módjáról, üteméről, az Alapítvány működéséről, továbbá amennyiben az adományozó kéri, annak nevét és az általa adományozott összeget nyilvánosságra hozni.
15. Az Alapítvány megszűnése:
Az Alapítvány megszűnik:
a.) ha az alapítványi cél megvalósult;
b.) ha az alapítványt a Bíróság 74/E § 3) és 4) bekezdése alapján megszünteti.
16. Záró rendelkezések:
a.) Az Alapító okirat érvényességéhez bírósági nyilvántartásba vétel szükséges.
b.) Az Alapító okiratban nem szabályzott kérdésekben a Ptk., illetőleg az Alapítvány tevékenységére vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok az irányadók.
c.) Az alapítónak jogában áll az Alapító okirat módosítása, amennyiben az abban lefektetett alapítványi célok megváltoznak, illetve a célok elérése ezt szükségessé teszik.
d.) Megszűnése esetén az Alapítvány kötelezettségeinek teljesítése után fennmaradó vagyonát az alapító - az érintett adományozók megfelelő tájékoztatása mellett - az Alapítványhoz hasonló célra köteles fordítani.
Budapest, 2007. január 1.
A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége nevében:
Dr. Boda József r. ezredes s.k.
MEBSZ országos elnöke